Hiện nay, trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng, tệ nạn tham nhũng đang ngày càng tăng lên và hết sức phức tạp, khó lường cả về hình thức, tính chất và quy mô.
Công tác phòng, chống tham nhũng trở thành một yêu cầu bức xúc của toàn xã hội, đòi hỏi phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế, hình sự và của từng thành viên trong xã hội.
Mặc dù công cuộc chống tham nhũng đã có được những tiến bộ nhất định nhưng tệ nạn này vẫn là một nguy cơ mang tính toàn cầu, đe dọa sự phát triển của xã hội
​​​