• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin tổng hợp
  24/12/2019

  Trung tâm Thông tin tổng kết công tác năm 2019

  Ngày 24/12, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đã có buổi họp Trung tâm Thông tin về việc tổng kết, kiểm điểm, đánh giá công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Dự họp có đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ, lãnh đạo TTTT và toàn thể viên chức thuộc Trung tâm.​

  Báo cáo tổng kết công tác do Vụ trưởng, Giám đốc TTTT Nguyễn Đức Thắng trình bày cho thấy, năm 2019, Trung tâm Thông tin đã khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Công tác ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính và trong hoạt động chuyên môn được chú trọng. Công tác thông tin, tuyên truyền trên Cổng TTĐT TTCP luôn kịp thời và bám sát các hoạt động chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo TTCP và các cục, vụ đơn vị. Công tác chỉ đạo, lãnh đạo của TTTT luôn bám sát kế hoạch công tác của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và các nhiệm vụ đột xuất được giao, luôn đảm bảo phát huy được năng lực của từng cá nhân, tạo điều kiện để từng công chức, viên chức hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao và thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ của các cấp lãnh đạo. Bên cạnh đó, tập thể Lãnh đạo Trung tâm Thông tin và các viên chức trong đơn vị luôn cố gắng nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, luôn có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan và đơn vị.

  Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của  đơn vị vẫn còn một số hạn chế như: Việc tham mưu cho Lãnh đạo TTCP về ứng dụng CNTT trong hoạt động xây dựng ngành còn chưa thường xuyên, liên tục, thiếu những giải pháp tổng thể, đồng bộ nên dẫn đến hoạt động ứng dụng CNTT còn hạn chế; hiệu quả công việc chưa cao, chưa đáp ứng tốt cho công tác cải cách hành chính của cơ quan, của ngành và yêu cầu của Chính phủ.  Việc chỉ đạo về công tác chuyên môn tuy thường xuyên liên tục nhưng việc tổ chức thực hiện, cách làm chưa quyết liệt, thiếu chủ động nên dẫn đến một số nội dung công việc chưa đạt hiệu quả như yêu cầu, vẫn còn có công việc triển khai chậm. Thông tin cung cấp trên Cổng TTĐT chưa đa dạng, các tin, bài về hoạt động của thanh tra các bộ, ngành, địa phương còn ít, hầu như chưa được khai thác, đăng tải; các văn bản liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan TTCP đăng tải chưa được đầy đủ; mục thông tin tiếng nước ngoài không được cập nhật thường xuyên do thiếu cán bộ làm công tác biên dịch.

   IMG_6257.JPG

  Phát biểu chỉ đạo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đánh giá tốt những kết quả đã đạt được của TTTT trong năm qua, nhất là công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính và hoạt động chuyên môn; công tác tuyên truyền trên Cổng TTĐT TTCP có nhiều tiến bộ về chất lượng và số lượng các bài viết; việc tham mưu xây dựng các đề án, quy chế và kế hoạch ứng dụng đã được quan tâm chỉ đạo thực hiện; cán bộ viên chức nâng cao trách nhiệm, nề nếp, quy củ; công tác lãnh đạo chỉ đạo sát sao, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị. 


  Bên cạnh đó, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cũng chỉ ra một số mặt hạn chế như công tác chỉ đạo, điều hành nhiều mặt chưa thống nhất trong ban lãnh đạo;
  nhiều dự án đã được phê duyệt nhưng chưa thực hiện đúng tiến độ; một số công việc triển khai thiếu đồng bộ; chỉ số xếp hạng CNTT năm 2018 còn thấp; sự phối hợp với các cơ quan ngoài ngành liên quan đến CNTT còn hạn chế...

  Về triển khai nhiệm vụ năm 2020, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đề nghị Trung tâm Thông tin phải đặt mục tiêu nâng hạng ứng dụng CNTT là nhiệm vụ quan trọng; các dự án đã được triển khai năm 2019 tập trung hoàn thành xong trong Quý I/2020; nâng cao phương pháp chỉ đạo điều hành, tăng cường kiểm tra giám sát đến từng viên chức trong đơn vị; tập thể lãnh đạo và viên chức Trung tâm cần đoàn kết nhất trí, chia sẻ trong việc thực thi nhiệm vụ, phân công công việc trong lãnh đạo Trung tâm cần có sự điều chỉnh cho phù hợp; quan tâm, phối hợp với các cục, vụ, đơn vị và các đơn vị ngoài ngành liên quan đến CNTT.

   

  Trên cơ sở kết quả công tác, Trung tâm Thông tin đã tiến hành phân loại công chức, viên chức, bình xét các danh hiệu thi đua theo đúng quy định của Thanh tra Chính phủ./.

   

   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS