• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin tổng hợp
  20/12/2019

  Vụ Kế hoạch – Tổng hợp tống kết công tác năm 2019

  Ngày 20/12, Vụ Kế hoạch – Tổng hợp, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức tống kết công tác năm 2019, bàn phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Dự họp có đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ, lãnh đạo Vụ và toàn thể công chức thuộc Vụ.

  Theo báo cáo, năm 2019, với sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Lãnh đạo TTCP, sự cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, công chức, Vụ Kế hoạch – Tổng hợp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cụ thể, năm 2019 Vụ đã hoàn thành sớm việc xây dựng định hướng chương trình thanh tra trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm cho Thanh tra bộ, ngành, địa phương được triển khai thực hiện chủ động, linh hoạt; việc xây dựng Kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ được thực hiện chặt chẽ và theo quy định; việc theo dõi thực hiện kế hoạch thanh tra và xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm toán được tăng cường.

  Công tác tham mưu, tổng hợp có nhiều giải pháp, đảm bảo chất lượng, tiến độ trong điều kiện khối lượng công việc phát sinh lớn, yêu cầu của lãnh đạo TTCP ngày càng cao; đã chủ động nghiên cứu, tham mưu đổi mới nội dung, hình thức báo cáo tháng theo hướng ngắn gọn nhưng đầy đủ giúp lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo các đơn vị và từng công chức nắm được tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Vụ đã chủ động tham mưu Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản của cơ quan; giám sát và hướng dẫn việc thực hiện chế độ chi tiêu tài chính thống nhất theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính và Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan.

  IMG_6237.JPG

  Bên cạnh những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Vụ KH-TH vẫn còn có một số tồn tại, hạn chế như: Việc nắm tình hình để xây dựng định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra còn bị động; công tác kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra của Thanh tra bộ, ngành, địa phương chưa được thực hiện
  ; công tác đôn đốc kiểm tra đơn vị dự toán cấp 3 đối với việc thực hiện chế độ tài chính chưa thường xuyên.

   

  Về phương hướng, nhiệm vụ tác năm 2020, năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt là đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đại hội đại biểu Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2020-2025); kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam, công tác xây dựng kế hoạch, tham mưu, tổng hợp của Vụ tiếp tục chủ động, đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả nhằm đáp ứng tốt chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ. Cụ thể như: Xây dựng kế hoạch kiểm tra, nắm tình hình thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2020 của thanh tra bộ, ngành địa phương, gắn với tham mưu điều chỉnh, xử lý chồng chéo và tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện kế hoạch; tham mưu ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2020 của Thanh tra Chính phủ; xây dựng Định hướng chương trình thanh tra năm 2021; chuẩn bị tốt nội dung phục vụ các các hội nghị, cuộc họp của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ nhất là các phiên họp Trung ương, Quốc hội, Chính phủ; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước


  Trên cơ sở kết quả công tác, Vụ đã tiến hành phân loại công chức, bình xét các danh hiệu thi đua năm 2019 theo đúng quy định của TTCP./.

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS