• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo
  18/11/2013

  V/v Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2013

  Để phục vụ việc xây dựng báo cáo với Chính phủ về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng năm 2013 theo quy định và chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết công tác ngành Thanh tra năm 2013, Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị: 

            ​1Các Bộ, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng năm 2013, gửi về Thanh tra Chính phủ trước ngày 20/12/2013 theo địa chỉ: Thanh tra Chính phủ, Lô D29, Khu Đô thị mới, đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, đồng thời gửi qua thư điện tử theo địa chỉ phongtonghop@thanh tra.gov.vn.

  Ngoài ra, các Bộ, ngành, địa phương gửi 01 bản cho vụ, cục thuộc Thanh tra Chính phủ được phân công theo dõi, cụ thể:

  a) Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Công thương, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường gửi báo cáo về Vụ I theo địa chỉ thư điện tử: vu1@thanhtra.gov.vn

  - Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Quốc phòng, Tư pháp, Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gửi báo cáo về Vụ II theo địa chỉ thư điện tử: vu2@thanhtra.gov.vn

  - Các Bộ, ngành Trung ương còn lại gửi báo cáo về Vụ III theo địa chỉ thư điện tử: vu3@thanhtra.gov.vn   

  - Các tỉnh, thành phố Khu vực 1 (Miền Bắc từ Ninh Bình trở ra) gửi báo cáo về Cục thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 1 (Cục I) theo địa chỉ thư điện tử: cuc1@thanhtra.gov.vn.

   - Các tỉnh, thành phố Khu vực 2 (Miền Trung, Tây Nguyên, từ Thanh Hóa đến Ninh Thuận) gửi báo cáo về Cục thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2 (Cục II) theo địa chỉ thư điện tử: cuc2@thanhtra.gov.vn.

  - Các tỉnh, thành phố Khu vực 3 (Miền Nam) gửi báo cáo về Cục thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 3 (Cục III) theo địa chỉ thư điện tử: cuc3@thanhtra.gov.vn.

  b) Các Bộ, ngành, địa phương gửi báo cáo về: Cục chống tham nhũng, Vụ Tiếp dân và Xử lý đơn thư; Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra theo địa chỉ: cuc4@thanhtra.gov.vn; vutiepdan@thanhtra.gov.vn; vugiamsat@thanhtra.gov.vn để theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ. 

  2. Đề cương và biểu mẫu báo cáo thực hiện theo Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

  Đề nghị các Bộ, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện đảm bảo thời gian, chất lượng./.


  Tải công văn:  CV don doc bao cao quy 1 nam 2013.doc


   

   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS