• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo
  10/12/2019

  V/v yêu cầu các cục, vụ, đơn vị tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC năm 2019

  Ngày 10/12/2019, Thanh tra Chính phủ có Văn bản số 2245/TTCP-VP yêu cầu các cục, vụ, đơn vị tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC năm 2019, kèm theo Văn bản số 1344/TTCP-VP ngày 09/8/2019 về việc Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC của các cục, vụ, đơn vị.
  Toàn văn các Văn bản có tại bản đính kèm:

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS