• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Nghiệm thu đề tài khoa học

  Phê duyệt thuyết minh Đề tài khoa học cấp Bộ

  Ngày 15/6/2017, Viện Khoa học Thanh tra tổ chức phê duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp Bộ: Chất lượng cuộc thanh tra - Thực trạng và giải pháp”. Đề tài do ThS. Đặng Khánh Toàn, Vụ trưởng Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra, Thanh tra Chính phủ đề xuất nghiên cứu theo kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2018 của TTCP. Tham dự buổi họp có toàn thể công chức, viên chức Viện Khoa học Thanh tra. TS. Trần Đức Lượng, Nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch hội đồng phê duyệt thuyết minh chủ trì cuộc họp. 

  Phê duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp Bộ

  Ngày 11/1, Thanh tra Chính phủ tổ chức phê duyệt thuyết minh 02 đề tài khoa học cấp Bộ “Hình thức thanh tra- Những vấn đề lý luận và thực tiễn” do ThS. Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm và đề tài “Tổ chức các cơ quan thanh tra nhà nước theo hướng tập trung – Cơ sở lý luận và giải pháp” do ThS. Hoàng Hưng, Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức Cán bộ, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm. TS. Trần Đức Lượng, Nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ làm chủ tịch hội đồng, chủ trì.

  Phê duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp Bộ “Đối tượng của khiếu nại hành chính - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

  Ngày 09/01/2017, Thanh tra Chính phủ tổ chức họp phê duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp Bộ “Đối tượng của khiếu nại hành chính - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” do ThS. Lê Thị Thúy - Phó Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học, Viện Khoa học Thanh tra (Viện KHTT) đề xuất nghiên cứu theo kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2017 - 2018 của Thanh tra Chính phủ. TS. Lê Tiến Hào - Nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì.

  Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ

  Ngày 21/12, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ: “Trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước trong thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng” do TS Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Viện trưởng, Viện Khoa học Thanh tra làm chủ nhiệm. TS Nguyễn Đức Hạnh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch hội đồng nghiệm thu, chủ trì hội nghị.

  Hội thảo hoàn thiện nội dung nghiên cứu đề tài khoa học cấp cơ sở

  Ngày 09/12, Viện Khoa học Thanh tra tổ chức hội thảo hoàn thiện nội dung nghiên cứu đề tài khoa học cấp cơ sở “Thanh tra nhân dân trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập” do ThS. Vũ Đức Hoan - Phòng Tổng hợp - Quản trị, Viện KHTT làm chủ nhiệm và đề tài “Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch thanh tra viên do CN. Nguyễn Thị Thu Nga, Phòng Nghiên cứu Khoa học, Viện KHTT làm chủ nhiệm. TS Đinh Văn Minh, Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra chủ trì hội nghị.

  Hội thảo khoa học đề tài cấp cơ sở

  Ngày 08/11, Ban chủ nhiệm đề tài khoa học cấp cơ sở: “Ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 (ISO) trong quản lý, điều hành của Viện Khoa học Thanh tra” do đồng chí Trần Tuấn Mẫn chuyên viên Viện Khoa học Thanh tra làm chủ nhiệm và Ban chủ nhiệm đề tài “Nguyên tắc trong hoạt động tiếp công dân” do đồng chí Nguyễn Đăng Hạnh, chuyên viên Viện Khoa học Thanh tra làm chủ nhiệm đã tổ chức Hội thảo góp ý hoàn thiện Báo cáo tổng thuật kết quả nghiên cứu của đề tài. Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra chủ trì hội thảo.

  Nghiệm thu đề tài khoa học cấp bộ “Vai trò của xã hội trong giải quyết khiếu nại hành chính”

  Chiều ngày 14/01/2016, Viện Khoa học Thanh tra, TTCP  tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp bộ với chủ đề “Vai trò của xã hội trong giải quyết khiếu nại hành chính” do Tiến sỹ Ngô Đại Tuấn, Chánh Văn phòng TTCP làm chủ nhiệm. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh làm Chủ tịch Hội đồng.

  Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Hoàn thiện pháp luật về thanh tra liên ngành trong giai đoạn hiện nay”

  Chiều ngày 08/01/2016, Viện Khoa học Thanh tra tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở Hoàn thiện pháp luật về thanh tra liên ngành trong giai đoạn hiện nay do TS. Nguyễn Văn Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế làm Chủ nhiệm đề tài; Tiến sĩ Đinh Văn Minh, P Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

  ​​

  Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Một số vấn đề về phát hiện tham nhũng qua hoạt động của thanh tra Chính phủ”

  Sáng ngày 06/01/2016, Viện Khoa học Thanh tra tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở  “Một số vấn đề về phát hiện tham nhũng qua hoạt động của thanh tra Chính phủ” do đồng chí Đậu Thị Hiền, cán bộ phòng Thông tin, Tư liệu và Thư viện làm Chủ nhiệm đề tài; Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Khanh, PViện trưởng Viện Khoa học Thanh tra làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

  IMG_8421.jpg

  Nghiệm thu đề tài cấp bộ “Thực hiện trách nhiệm giải trình trong thực thi công vụ nhằm phòng ngừa tham nhũng ở Việt Nam hiện nay”

  Chiều ngày 15/12/2015, Viện Khoa học Thanh tra tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp bộ với chủ đề “Thực hiện trách nhiệm giải trình trong thực thi công vụ nhằm phòng ngừa tham nhũng ở Việt Nam hiện nay” do Tiến sỹ Nguyễn Quốc Hiệp, Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra, TTCP làm Chủ nhiệm. Nguyên Phó Tổng Thanh tra, Tiến sỹ Lê Tiến Hào làm Chủ tịch Hội đồng.

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS