• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Lấy ý kiến về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

  Lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra

  ​Thực hiện Kế hoạch công tác xây dựng thể chế năm 2020, TTCP đã chỉ đạo đơn vị chức năng nghiên cứu xây dựng dự thảo Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra.
   
  Toàn văn dự thảo Thông tư để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân được đăng tại file đính kèm.

  Văn bản tổng hợp ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư gửi về Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ để tổng hợp, tiếp thu và chỉnh lý hoàn thiện.​

  Lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập

  Ngày 06/02/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 152/TTCP-C.IV về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập​.
  Văn bản, ý kiến góp ý đề nghị gửi về Thanh tra Chính phủ hoặc qua hộp thư điện tử cucchongthamnhung@thanhtra.gov.vn.
  Toàn văn Dự thảo Nghị định có tại bản đính kèm:

  Dự thảo Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ mật của ngành Thanh tra

  Thanh tra Chính phủ xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước độ mật của ngành Thanh tra. Toàn văn dự thảo Quyết định để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân được đăng tại file đính kèm.
  Văn bản tổng hợp ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ gửi về Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ để tổng hợp, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Quyết định.

  Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Báo cáo tổng kết Luật Thanh tra và dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng sửa đổi Luật Thanh tra

  Luật thanh tra được Quốc hội thông qua ngày 15/11/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011. Việc ban hành Luật thanh tra là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, thúc đẩy quá trình đổi mới về tổ chức và hoạt động thanh tra. Trên cơ sở đó, tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra ngày càng được kiện toàn theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả, cũng như khẳng định được vị trí, vai trò là công cụ hữu hiệu giúp thủ trưởng cơ quan cùng cấp trong công tác quản lý Nhà nước. Tuy nhiên, sau gần 10 năm thực hiện, Luật Thanh tra cũng đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập.
   

  Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo

  Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 vè việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Ban hành Văn bản Quy phạm pháp luật.
  Thực hiện Quyết định số 851/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5, cơ quan Thanh tra Chính phủ được giao chủ trì soạn thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tố cáo. Thanh tra Chính phủ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu xây dựng Dự thảo Nghị định trên; theo tiến độ dự thảo Nghị định sẽ được trình Chính phủ trong tháng 10 năm 2018.
  Toàn văn Dự thảo Nghị định và các văn bản liên quan có tại bản đính kèm:

  Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra

  Ngày 07/11/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 2793/TTCP-KHTCTH về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra​.
  Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

  Dự thảo Thông tư quy định việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh

  Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng là việc cần thiết giúp xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu trong hoạt động chỉ đạo, tổ chức thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng. Ngày 18 tháng 9 năm 2014, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư 04/2014/TT-TTCP quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện còn nhiều bất cập, kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng còn nhiều hạn chế.

  Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật khiếu nại (thay thế Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại)

  Thực hiện Chương trình xây dựng pháp luật của Chính phủ năm 2016,  Thanh tra Chính phủ đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và các cơ quan hữu quan nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật khiếu nại (thay thế Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại)
  Toàn văn Dự thảo có tại bản đính kèm:

  Dự thảo Luật tố cáo (sửa đổi)

  Thực hiện Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội khóa XIV và năm 2017, Thanh tra Chính phủ đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan hữu quan nghiên cứu xây dựng Dự án Luật tố cáo (sửa đổi).​

  Toàn văn Dự thảo Luật tố cáo (sửa đổi) có tại bản đính kèm:
   

  Lấy ý kiến đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ quan không có chức năng quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước.

  Thực hiện Kế hoạch công tác xây dựng thể chế năm 2016, Thanh tra Chính phủ đã xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ quan không có chức năng quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước.
  Cổng TTĐT TTCP trân trọng đăng tải toàn văn Dự thảo Thông tư​:

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS