• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thái Nguyên: Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có chuyển biến tích cực

  Năm 2007, qua thanh tra trách nhiệm về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của tỉnh Thái Nguyên, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện và kịp thời chấn chỉnh một số thiếu sót của lãnh đạo các cấp, các ngành trong tỉnh về công tác tiếp dân cũng như trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

  Thái Nguyên.jpg
  Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Ngọc Long Làm việc với Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ.​

  Thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, nhất là  Thông báo số 130-TB/TW ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cấp, các  ngành đã có những chuyển biến tích cực, với nhiều nội dung phương pháp đổi mới. Ngoài việc tổ chức tiếp dân tại trụ sở các cơ quan hành chính Nhà nước, các ngành, các cấp còn bố trí tiếp dân tại nơi xảy ra khiếu kiện, tăng cường công tác đối thoại với công dân; cử cán bộ bám sát cơ sở để nắm tình hình khiếu kiện từ đó tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương có biện pháp xử lý kịp thời ngay từ cơ sở, hạn chế việc khiếu kiện vượt cấp. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài đã được tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm.

  Năm 2012, tiếp tục thực hiện Thông báo số 130-TB/TW ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 17/7/2012 về tăng cường chỉ đạo, kiểm tra và tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; chỉ đạo Thanh tra tỉnh, các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung rà soát, xây dựng kế hoạch giải quyết dứt điểm các vụ việc theo Kế hoạch số 1130 ngày 10/5/2012 của Thanh tra Chính phủ. Thực hiện Đề án đổi mới công tác tiếp dân theo Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 14/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã có quyết định ban hành quy chế hoạt động của Phòng tiếp công dân tỉnh, đồng thời chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị sắp xếp, bố trí nơi tiếp công dân và phân công cán bộ, công chức thường trực tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo đúng quy định.

  ThaiNguyên.jpg 
  Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh và Đoàn công tác của TTCP làm việc với UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban ngành của tỉnh Thái Nguyên
   

  Năm 2012, Trụ sở tiếp công dân của tỉnh, các sở, ngành và các địa phương đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, duy trì thường xuyên các buổi tiếp dân, giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh. Toàn tỉnh đã tiếp 3987 lượt người, tăng 6,1% so với năm 2011, trong đó có 53 đoàn đông người. Toàn tỉnh cũng đã tiếp nhận và xử lý 1838 đơn thư, tăng 57,9% so với năm 2011. Qua xử lý, phân loại có 383 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính các cấp, còn lại là số đơn đề nghị, phản ánh, đưon trùng lắp..

  Về giải quyết khiếu nại, tố cáo, năm 2012, tổng số vụ việc khiếu nại thuộc thảm quyền của các cấp là 273 vụ, trong đó có 62 vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, đã giải quyết xong 221 vụ, đạt 80.95%, số vụ đang thụ lý giải quyết là 51. Số vụ tố cáo thuộc thẩm quyền là 166 vụ, đã giải quyết xong 135 vụ, dạt tỷ lệ 81,3%. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo  đã trả lại quyền lợi hợp pháp cho 6 công dân với số tiền hơn 586 triệu đồng; kiến nghị thu hồi về cho ngân sách nhà nước hơn 1,6 tỷ đồng, 15.338 m2 đất.


  Đăng Khoa

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS