• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Danh mục đề tài khoa học

  Danh mục đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2018

  Trong năm 2018, Thanh tra Chính phủ tổ chức triển khai nghiên cứu 05 đề tài cấp cơ sở. Cụ thể như sau:​

  Danh mục đề tài khoa học cấp Bộ năm 2017

  Trong năm 2017, Thanh tra Chính phủ tổ chức triển khai nghiên cứu 05 đề tài cấp Bộ. Cụ thể như sau:​

  Danh mục đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2017

  Trong năm 2017, Thanh tra Chính phủ tổ chức triển khai nghiên cứu 08 đề tài cấp cơ sở. Cụ thể như sau:


  Danh mục đề tài khoa học cấp Bộ năm 2016

  Trong năm 2016, Thanh tra Chính phủ tổ chức triển khai nghiên cứu 05 đề tài cấp Bộ. Cụ thể như sau:


  Danh mục đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2016

  Trong năm 2016, Thanh tra Chính phủ tổ chức triển khai nghiên cứu 09 đề tài cấp cơ sở. Cụ thể như sau:​

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS