• Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Dịch vụ hành chính công
:::Thống kê truy cập:::
Số lượt truy cập:

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm
​Họ và tên: TRẦN NGỌC LIÊM
Sinh năm: 1962.
Quê quán: Thanh Hóa.
Học hàm, học vị: Tiến sỹ luật, Cao cấp lý luận chính trị.
Điện thoại: 08048939
Email: liemtn@thanhtra.gov.vn
 Trách nhiệm:
       Giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa, xã hội; công tác phòng, chống tham nhũng;
     Giúp Tổng Thanh tra Chính phủ xử lý văn bản hàng ngày; chỉ đạo công tác; văn phòng, đầu tư xây dựng, cải cách hành chính, thông tin - tin học, an ninh - quốc phòng của Thanh tra Chính phủ; theo dõi, đề xuất chỉ đạo, điều phối công tác nội bộ của Thanh tra Chính phủ;
     Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng Thanh tra Chính phủ;
    Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Vụ III, Cục IV, Văn phòng, Trung tâm Thông tin.