• Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Dịch vụ hành chính công
:::Thống kê truy cập:::
Số lượt truy cập:

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh
Họ và tên: NGUYỄN VĂN THANH
Ngày sinh: 07/2/1961.
Quê quán: Phú Thọ.
Trình độ: Tiến sĩ Luật, Cao cấp lý luận chính trị
Điện thoại: 08048522
Email: thanhnv@thanhtra.gov.vn. ​
 Trách nhiệm:
      Giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 1 (gồm 25 tỉnh phía Bắc); công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư; theo dõi, đề xuất chỉ đạo, điều phối, tổng hợp công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và xử lý đơn thư của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra;
     Giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo công tác xây dựng thể chế, hợp tác quốc tế;
     Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng Thanh tra Chính phủ;
      Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Cục I, Ban Tiếp công dân Trung ương, Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác Quốc tế.