• Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Dịch vụ hành chính công
:::Thống kê truy cập:::
Số lượt truy cập:

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn
Họ và tên: ĐẶNG CÔNG HUẨN
Ngày sinh: 25/9/1963.
Quê quán: Thạch Phước – Giồng Riềng – Kiên Giang.
Học hàm, học vị: Tiến sĩ Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.
Điện thoại cơ quan: 08048597.
 Trách nhiệm:
      Giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 3 (gồm 20 tỉnh, thành phố phía Nam);
      Giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng; kế hoạch, tài chính và tổng hợp; báo chí, tuyên truyền;
      Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng Thanh tra Chính phủ;
      Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Cục III, Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Báo Thanh tra, Tạp chí Thanh tra.