• Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Dịch vụ hành chính công
:::Thống kê truy cập:::
Số lượt truy cập:

Vụ Kế hoạch - Tổng hợp
​              Vụ Kế hoạch - Tổng hợp là đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, có chức năng tham mưu tổng hợp của Thanh tra Chính phủ và ​ngành Thanh tra, giúp Tổng Thanh tra Chính phủ điều phối hoạt động của các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các Bộ, ngành, địa phương theo định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch công tác; thực hiện công tác thông tin, tổng hợp hoạt động của cơ quan Thanh tra Chinh phủ, của ngành Thanh tra theo yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ; lập, phân bổ và kiểm tra quyết toán ngân sách nhà nước giao cho Thanh tra Chính phủ.

Vụ Trưởng
     Ông Lê Hồng Lĩnh
     ĐT: 08048447​

Phó Vụ trưởng
     Ông Văn Tiến Mai
     ĐT:  08049040​
     Email: maivt@thanhtra.gov.vn

Phó Vụ trưởng
     Ông Nguyễn Hữu Hòa
    ​ĐT: 080 49021
      Email: hoanh@thanhtra.gov.vn