• Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Dịch vụ hành chính công
:::Thống kê truy cập:::
Số lượt truy cập:

Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra

           Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra là đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, có chức năng giúp Tổng Thanh tra Chính phủ giám sát, kiểm tra hoạt động của Đoàn thanh tra; thẩm định dự thảo kết luận thanh tra do Đoàn thanh tra soạn thảo; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đối với những vụ việc do Thanh tra Chính phủ báo cáo. 


Vụ Trưởng
        Ông Đặng Khánh Toàn
ĐT: 08048859

       


Phó Vụ trưởng
      Ông Dương văn Phấn
      ĐT: 08048001
      Email: phandv@thanhtra.gov.vn​


Phó Vụ trưởng
      Ông Nguyễn Mạnh Hà
      ĐT: 
      Email: hanm@thanhtra.gov.vn​​

Phó Vụ trưởng
     Ông Ngô Khánh Luân
     ĐT: 080 49225
     Email: luannktccb@thanhtra.gov.vn

​​​​​​