• Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Dịch vụ hành chính công
:::Thống kê truy cập:::
Số lượt truy cập:

Trường Cán bộ Thanh tra

1. Trường Cán bộ Thanh tra là đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra và kiến thức cần thiết liên quan đến hoạt động thanh tra cho đội ngũ cán bộ, công chức của ngành Thanh tra.

2. Các hệ đào tạo, bồi dưỡng của Trường Cán bộ Thanh tra gồm:

a) Hệ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên.

b) Hệ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chính.

c) Hệ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên cao cấp.

d) Hệ đào tạo bồi dưỡng theo chuyên đề, cập nhật kiến thức phục vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

3. Trường Cán bộ Thanh tra là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, có con dấu và được mở tài khoản riêng tại các ngân hàng và Kho bạc Nhà nước; Trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.


Hiệu trưởng
        Ông Vũ Văn Chiến
ĐT: 043.7524199

Phó Hiệu trưởng
       Ông Nguyễn Huy Hoàng
       ĐT: 043.7522096

Phó Hiệu trưởng
       Ông Trịnh Văn Toàn
       ĐT: 043.7525399
       Email: trinhvantoan@thanhtra.gov.vn

Phó Hiệu trưởng
       Nguyễn Viết Thạch
       ĐT: 
       Email: