• Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Dịch vụ hành chính công
:::Thống kê truy cập:::
Số lượt truy cập:

Vụ Hợp tác Quốc tế
       Vụ Hợp tác quốc tế là đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, có chức năng tham mưu giúp Tổng Thanh tra thực hiện quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Thanh tra Chính phủ; thực hiện hợp tác quốc tế về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.​

Vụ Trưởng
      Ông Nguyễn Tuấn Anh
      ĐT: 080.49062
     Email: anhtn@thanhtra.gov.vn
 
Phó Vụ Trưởng
        Ông Đỗ Trung Kiên
ĐT: 080 48398
Email: kiendo@thanhtra.gov.vn


Phó Vụ Trưởng
        Bà Trịnh Như Hoa
ĐT: 080 49179


Phó Vụ trưởng
        Ông Nguyễn Xuân Sơn​​
ĐT: 080 49062
Email: sonnx@thanhtra.gov.vn