• Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Dịch vụ hành chính công
:::Thống kê truy cập:::
Số lượt truy cập:

Vụ Tổ chức Cán bộ
 ​​​​​​

        Vụ Tổ chức cán bộ là đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, có chức năng tham mưu giúp Tổng Thanh tra Chính phủ thực hiện công tác quản lý nhà nước về tổ chức, cán bộ của cơ quan Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra.​​


Vụ trưởng: 
        Ông Hoàng Thái Dương
        ĐT: 08048997
        Email: duonght@thanhtra.gov.vn      

Phó Vụ Trưởng
       Ông Ngô Văn Khương
       ĐT:08048853
       Email: khuongnv@thanhtra.gov.vn​

Phó Vụ Trưởng
       Ông Ngô Văn Cường
       ĐT: 08049031
       Email: cuongnv@thanhtra.gov.vn

Phó Vụ Trưởng
       Ông Hoàng Hưng
       ĐT: 08048873
       Email: hoanghung@thanhtra.gov.vn​