• Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Dịch vụ hành chính công
:::Thống kê truy cập:::
Số lượt truy cập:

Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II)
         Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II) là đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, có chức năng tham mưu giúp Tổng Thanh tra Chính phủ quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ, gồm: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Công an, Quốc phòng, Tư pháp, Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (sau đây gọi chung là các Bộ, ngành khối nội chính và kinh tế tổng hợp); có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi phụ trách.

Vụ trưởng
Ông Nguyễn Quang Thía
ĐT: 08048864


Phó Vụ trưởng
        Ông Đào Trung Kiên
ĐT: 08048970


Phó Vụ trưởng
        Ông Đỗ Mạnh Hùng
ĐT: 08049015


Phó Vụ trưởng
        Ông Nguyễn Tuấn Anh
ĐT: 08049046
Email: anhnt@thanhtra.gov.vn​