• Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Dịch vụ hành chính công
:::Thống kê truy cập:::
Số lượt truy cập:

Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo kinh tế ngành (Vụ I)

          Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo kinh tế ngành (Vụ I)​ là đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, có chức năng tham mưu giúp Tổng Thanh tra Chính phủ quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ, gồm: Thông tin và Truyền Thông, Công thương, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông Tấn xã Việt Nam (sau đây gọi chung là các Bộ, ngành khối kinh tế ngành); có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi phụ trách.


Vụ Trưởng

            Ông Lê Sỹ Bảy

            ĐT: 08049051

            Email: bayls@thanhtra.gov.vn​

 

 Phó Vụ Trưởng

            Ông Vũ Đức Tâm

            ĐT:08048418

            Email:tamvd@thanhtra.gov.vn​


Phó Vụ Trưởng

Ông Nguyễn Duy Bính

ĐT: 08048860

Email: binhnd@thanhtra.gov.vn​

 

 Phó Vụ Trưởng

Ông Lê Quang Tiệp

ĐT: 08049281

Email: tieplq@thanhtra.gov.vn